Ob. podmínky

1.   Uzavřením nájemní smlouvy vzniká nájemci právo na užívání pronajatých předmětů v souladu a za podmínek stanovených touto nájemní smlouvou po dobu v nájemní smlouvě sjednanou.

2.   Nájemce není oprávněn tyto pronajaté předměty ani jejich příslušenství dále půjčovat, pronajímat ani přenechávat dalším osobám.

3.   Sjednanou dobu pronájmu lze prodloužit písemným dodatkem nájemní smlouvy, potvrzeným oběma stranami. Pokud k písemnému prodloužení nájemní smlouvy nedojde, uhradí nájemce nad rámec sjednané doby pronájmu denní nájemné navýšené o penále ve výši 20% denního nájemného za každý, i započatý, kalendářní den.

4.   Nájemce po celou dobu platnosti nájemní smlouvy odpovídá za poškození, zničení, ztrátu nebo krádež pronajatých předmětů s výjimkou běžného opotřebení vzniklého v souladu s řádným užíváním. Ve sporných případech bude posouzení vady svěřeno odbornému servisu, který rozhodne, zda jde o poškození či vadu vlivem běžného opotřebení.

5.   Nájemce se zavazuje, že v případě ztráty, krádeže, nebo zničení pronajatého předmětu tuto skutečnost neprodleně oznámí pronajímateli a uhradí nájemné a hodnotu předmětu v plné výši ceny nového zařízení vč. DPH. V případě poškození pronajatého předmětu uhradí náklady na opravu v plné výši.

6.   Nájemce není oprávněn provádět úpravy ani opravy pronajatých předmětů. Pronajímatel je oprávněn účtovat nájemci veškeré náklady spojené s uvedením pronajatého předmětu do původního stavu.

7.   Nájemce je povinen při uzavření smlouvy složit v hotovosti finanční jistinu (kauci). Složená jistina (kauce) bude použita při vrácení pronajatého předmětu k zápočtu nájemného a případné škody způsobené ztrátou, krádeží, zničením nebo poškozením pronajatého předmětu. Jistina (kauce) je stanovena v přiměřené výši k hodnotě jednotlivých předmětů nájmu.

8.   Pronajaté předměty vrátí nájemce v místě provozovny Půjčovny FiK (ul. Matějova, Rumburk) a nahlásí vady, včetně skrytých, které se během pronájmu vyskytly. Při nenahlášení vad přebírá nájemce odpovědnost za škody tím vzniklé.

9.   Pronajaté předměty nájemce vrátí čisté. V případě vrácení znečištěného pronajatého předmětu bude nájemci účtován poplatek za čištění v paušální výši 200,- Kč za pronajatý předmět.

10. Nájemce potvrzuje, že byl seznámen s obsluhou a údržbou pronajatých předmětů a s bezpečnostními předpisy pro práci s nimi. Dále prohlašuje, že pronajaté stroje budou obsluhovat pracovníci k tomu způsobilí a splňující podmínky dané bezpečnostními a právními předpisy.

11. Pronajímatel neodpovídá za škody způsobené provozem pronajatých předmětů.

12. Nájemce je odpovědný za bezpečné použití a provoz pronajatých předmětů a zavazuje se používat k provozu výhradně pronajímatelem schválené nástroje, přípravky a pomůcky.

13. Cena za pronájem je splatná v hotovosti v den vrácení předmětu. V případě vrácení kompletního zařízení a bez závad, je vrácena kauce v plné výši. U dlouhodobých pronájmů, nebo u stálých zákazníků, je po dohodě možná platba fakturou se splatností 14 dnů. Při prodlení se splacením faktury nájemce uhradí smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení.

14. Nájemce je povinen umožnit kontrolu, popř. údržbu, pronajatých předmětů v termínu stanoveném pronajímatelem. V opačném případě zodpovídá za škodu, která by nedodržením této povinnosti pronajímateli vznikla.

15. Nájemce potvrzuje podpisem smlouvy o nájmu, že byl seznámen s těmito podmínkami, že převzal předmět kompletní včetně příslušenství, v provozuschopném stavu, bez viditelného poškození, a že funkce pronajímaného předmětu byla před ním předvedena.

16. Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel ve smyslu zákona č.101/2000Sb, o ochraně osobních údajů, veškeré údaje uvedené v nájemní smlouvě uchoval a zpracoval pouze pro účely obchodních vztahů. Zároveň se pronajímatel zavazuje, že je neposkytne další osobě.

17. Užití obchodních a dalších podmínek nájemce je vyloučeno. Všechna další ustanovení neuvedená v těchto podmínkách a další vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem se řídí platnou legislativou.

Obchodní podmínky si můžete stáhnout ve formátu pdf.