GDPR

Osobní údaje, které od Vás požadujeme a zpracováváme, jsou povinné. Dochází díky nim k Vaší jednoznačné identifikaci a tím k možnosti uzavření smluv pro poskytování našich služeb v rámci pronájmu strojů a nářadí, prodeje doplňkového zboží, a pro podání informací při Vašem zájmu o naše služby.

Údaje, které poskytnete jsou jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu nebo číslo pasu (vždy jen dva doklady), popřípadě datum narození, e-mail. Tyto údaje zpracováváme výhradně za účelem plnění smlouvy mezi námi uzavřené, k plnění našich právních povinností vůči autoritám daných platnou legislativou (daně, účtování), pro zajištění ochrany našich práv a zájmů, k uplatnění našich právních nároků v případě škodných údalostí a tam, kde jsme povinni Vaše osobní údaje poskytnout příslušným orgánům a organizacím (dopravní přestupky a pod.) a to vždy v rozsahu dle platné legislativy.

Neposkytnutí povinně poskytovaných osobních údajů znemožní uzavření smlouvy, nebo zapříčiní neplatnost smlouvy a tím nemožnost plnění našich povinností s případnými dalšími právními následky, které s neposkytnutím osobních údajů spojuje obecně závazná legislativa.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické i listinné podobě a jsou zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou námi zpracovávány po dobu po kterou stanoví obecně platná legislativa, včetně předpisů pro archivaci údajů.

Dle platné legislativy máte právo k Vašim osobním údajům námi zpracovávaným požadovat přístup, naším sdělením, které údaje zpracováváme, za jakým účelem, komu jsou údaje zpřístupňovány, v jaké rozsahu, po jakou dobu jsou údaje ukládány a případně další skutečnosti. Máte právo požadovat opravu údajů, pokud jsou nepsrávné, dále jejich výmaz v případě, že pominul důvod jejich zpracovávání. Máte právo žádat o omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, například máte-li pochybnost o oprávněnosti zpracovávání. Můžete vznést námitku proti zpracovávání. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas odvolat.